Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2020

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 23-12-2020
Αριθ. πρωτ. 15519
Αριθ. Συνεδρ.:52η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 28η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί: διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

2. «Περί: «Έγκρισης ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος