Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 07-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 05-01-2021
Αριθ. πρωτ. : 47
Αριθ. Συνεδρ.:1η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 7η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1 « Περί έγκρισης ή μη της από 31-12-2020 αίτησης της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΡΟΥ 12 m3 », στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών».

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται  παρακάτω αναλυτικά:

Σύμφωνα με την από 31-12-2020 αίτηση της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΡΟΥ 12 m3 », στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανωτέρω εταιρεία αιτείται «εύλογη» παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών χωρίς να προσδιορίζει τον αιτούμενο χρόνο παράτασης και οι λόγοι που επικαλείται οφείλονται: «κυρίως στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των προγραμμάτων παραγωγής λόγω Εορτών και των ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών εκ της πανδημίας COVID-19».

Δεδομένου ότι στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά στο οποίο βρίσκεται ο ανωτέρω διαγωνισμός δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών των οποίων η έκδοση κρίνεται χρονοβόρα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών καθώς και η απορρύθμιση που επικαλείται η ανωτέρω εταιρεία δεν δικαιολογεί χρονικές καθυστερήσεις στην υποβολή προσφοράς, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να απορρίψει την από 31-12-2020 αίτηση της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΡΟΥ 12 m3 », στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.