Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-01-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-01-2021
Αριθ. πρωτ. 383
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 18η του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. Περί έγκριση ή μη της αριθμ. 2039/2020 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής : Περζαμάνης Ιωάννης)

3. «Περί Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή πρότασης για την πράξη «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων του Δήμου Θάσου» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. Περί «Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ. 9735/22-8-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005462287 2019-08-22) με τίτλο «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», Υποέργου 2, της πράξης: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θάσου»
(Εισηγητής: ΔΕΥΑ Θάσου)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος