Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 01-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 28 -8-2020
Αριθ. πρωτ. : 9697
Αριθ. Συνεδρ.:30η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1.κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2.κ. Τσολάκης Σταύρος
3.κ. Πιπίνης Δημήτριος
4.κ. Μανίτσας Δημήτριος
5.κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6.κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την Προμήθεια εξοπλισμού Braille (δράση 4.2.2) και βιβλίων Braille (δράση 4.2.5) στα πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” με ακρωνύμιο “Destinations for all”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3.Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL»
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού )

4.«Αποδοχή από τον Δήμο Θάσου δωρεάς ποσού 1.525,32€ την ΚΕΔΕ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2020».
(Εισηγητής: Πατήρα Δέσποινα )

6.«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ίου COVID- 19» .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

7.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού».
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

8.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 03 στο ΟΤ 01 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

9.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού».
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

10.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Παναγίας Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού».
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

11.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ 144Α στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου»
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

12.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 08 στο ΟΤ 14 στον οικισμό Σκάλας Ραχωνίου Δήμου Θάσου»
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

13.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού»
(Εισηγητής: Τοπογράφος Σωτηρέλη Θωμαή )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος