Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 05-02-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 01-02-2021
Αριθ. πρωτ. 1195
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος)

2. «Περί επέκταση χρόνου δωρεάς ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από την εταιρεία ENDLESS HOLIDAY A.E προς το Δήμο Θάσου με αριθμό απόφασης 145/20 ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί παραλαβή-έγκριση της οριστικής μελέτης έργων διάθεσης για το έργο ¨Υποστηρικτικές Μελέτες ΕΕΛ Πρίνου Θάσου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης εκροών¨».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος