Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-02-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 05-02-2021
Αριθ. πρωτ. 1584
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση AT08 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών: Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση AT04 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών: Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση AT12 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών: Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. 10.6117.0005 ως εξής Ποσό 68.000,00 € για την παροχή απαραίτητων εργασιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Θάσου για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του,. Η ανάθεση των εργασιών κρίνεται αναγκαία λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Θάσου και της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ covid 19 στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και η παγκόσμια κοινότητα. Οι απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης αφορούν τόσο τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Θάσου όσο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. «Περί παραλαβή-έγκριση της μελέτης ¨ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ¨».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

7. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.»
(Εισηγητής: Πατήρας Νικόλαος)

8. «Περί έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος