Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-02-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-02-2021
Αριθ. πρωτ. 1710
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 12η του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3. «Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία ) του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

4. «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

5. «Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: Μανίτσας Δημήτριος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος