Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-02-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-02-2021
Αριθ. πρωτ. 2372
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 23η του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

2. «Περί τριμηνιαίας Έκθεσης Δ τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2020».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

3. «α) «Περί εγκρίσεως των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της άγονης πλειοδοτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοκτήματος Δημοτικού Σχολείου Μαριών εκτάσεως 5.525 τ.μ. με 120 ελαιόδεντρα στη θέση ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΥΛΟΙ ».
β) Εξέταση της έγγραφης κλειστής προσφοράς του Τσακώνη Κωνσταντίνου για την μίσθωση του ανωτέρω ελαιοκτήματος».
(Εισηγητής: Βερζαμάνη Ευδοξία)

4. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

5. «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Θάσου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος Θάσου)

6. «Περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών εκτελουμένων έργων ετήσιας βάσης (2021)».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

7. «Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

8. « Περί ανάθεσης ή μη εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Β’ ΦΑΣΗ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9. «Περί γνωμοδότησης για την σύναψη επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδοχής των όρων του, στα πλαίσια της πράξης «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10. «Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. 10.6117.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

11. «Περί ανάθεσης ή μη εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος