Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-02-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 22-02-2021
Αριθ. πρωτ. 2447
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί καθορισμού πρόσθετων προσόντων του υπό πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος