Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 01-03-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 25-02-2021
Αριθ. πρωτ. 2869
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Θάσου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα (ΣΒΑΚ)», έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. « Περί έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ»)

3. «Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» .

(Εισηγητής: Προέδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος