Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 08-03-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 04-03-2021
Αριθ. πρωτ. 3260
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 8η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. « Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια ασφαλτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Αριθμ. Διακήρυξης 15090/15-12-2020)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5. «Περί ορισμού υπολόγου με τον αναπληρωτή του, της οικονομικής διαχείρισης χρηματοδότησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για το Δήμο Θάσου, συνολικού ύψους 1.775.000,00 € για την επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Δήμου Θάσου μετά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις 22 και 26 /11/2020 σε βάρος της ΣΑΕ 876 και του ευάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000» .
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

6. «Περί Σύστασης Παγίας Προκαταβολής Δήμου Θάσου και Κοινοτήτων Οικ. Έτους 2021» .
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος