Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                      

Θάσος, 11 9 2020

Αριθ. πρωτ. 10413

Αριθ. Συνεδρ.:31η

 

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα  Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1) Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια ασφαλτικών Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2) Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3) «Περί  7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Θάσου»

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου  )

4) « Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης «Για την μελέτη και εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου “Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού”, στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμος Θάσου, Π.Ε. Θάσου», ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5)  «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.»

(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα )

6) «Περί καθορισμού προσόντων πρόσληψης, κατόπιν της έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος