Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18 – 9- 2020
Αριθ. πρωτ. 10710
Αριθ. Συνεδρ.:32η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».
Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

2.« Περί κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου 2021»
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος