Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 21-9-2020
Αριθ. πρωτ. 10796
Αριθ. Συνεδρ.:33η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
( Εισηγητής : Δήμαρχος )

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα )

3. «Έγκρισης ή μη της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου .
(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» )

4. « Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού κατακύρωσης (ανάδειξης οριστικών αναδόχων) για την εκτέλεση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL »
( Εισηγητής : Επιτροπή )

5. « Περί έγκρισης ή μη της από 19-09-2020 αίτησης της εταιρίας ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε για παράταση του χρόνου υλοποίησης της αριθ 8555/31-07-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΡΟΥ 6 m3 », στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επαναδημοπράτηση).
( Εισηγητής : Γραφείο Προγραμματισμού )

6. « Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω έκτακτης ανάγκης για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ» και έγκριση των τευχών της μελέτης όπως εκπονήθηκαν από την ΔΕΥΑ Θάσου ,σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης».
( Εισηγητής : Γραφείο Προγραμματισμού )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος