Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 06-10-2020

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 02-10-2020
Αριθ. πρωτ. 11488
Αριθ. Συνεδρ.:36η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 6η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
( Εισηγητής : Δήμαρχος )

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα )

3. «Περί κατακύρωσης των πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Δημοπρασίας και Απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του παιδικού σταθμού Πρίνου μετά από άγονο διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» )

4. Περί έγκρισης ή μη, του πρακτικού κατακύρωσης (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού Braille (δράση 4.2.2) και βιβλίων Braille (δράση 4.2.5) στα πλαίσια του έργου “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” και ακρωνύμιο “DESTINATIONS FOR ALL”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού )

5. Περί αποδοχής ή μη αιτήσεων σπουδαστών για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θάσου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών )

6. Περί έγκρισης ή μη εξειδίκευσης πιστώσεων σε βάρος των κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

7. περί υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων » άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός Τουρισμός και Αθλητισμός» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

8. Περί έγκρισης ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάστασεις δρόμων (λόγω πλημμυρικών φαινομένων) στο Δ.Δ. Λιμεναριων» σε βάρος του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 53232/25-08-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος