Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-10-2020
Αριθ. πρωτ. 11803
Αριθ. Συνεδρ.:37η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. « Περί τροποποίησης Απόφασης 195/19 που αφορά ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκηση ενδίκων μέσων ».
(Εισηγητής : Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή,
έτους 2020».
(Εισηγητής : Πατήρα Δέσποινα)

3. «Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Β΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής : Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

4. « Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής : Μαντέχου Δέσποινα)

5. «Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) κατάρτισης σχεδίου ή μη της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 2020».
(Εισηγητής : Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος