Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 16-10-2020
Αριθ. πρωτ. 12276
Αριθ. Συνεδρ.:38η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 20η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς νέας μελέτης εκτέλεσης έργου «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου».»
(Εισηγητής: Τσούπρα Στέλλα)

2. «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς νέας μελέτης εκτέλεσης έργου «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου.»
(Εισηγητής: Τσούπρα Στέλλα)

3. «Περί τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5035066 στο ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.»
(Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΘ)

4. «Περί τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου της Πράξης «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.»
(Εισηγητή : Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΘ)

5. «Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πρίνου Θάσου», ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της».
(Εισηγητής : Δήμαρχος Θάσου)

6. «Περί τροποποίησης ή μη της 177/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια Απορριμματοφόρου 12 m3» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα)

7. «Περί υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 01 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα)

8. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Θάσου» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα)

9. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικών Δήμου Θάσου» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Γεωργίτση Παναγιώτα)

10. «Περί εξέτασης της υπ. αριθμ. 12129/13-10-20 αίτησης του κ. Τσαριτσόπουλου Νικολάου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος Θάσου)

11. «Περί εξέτασης της υπ. αριθμ. 8069/21-07-20 αίτησης μίσθωσης δημοτικής έκτασης της εταιρίας Σωτηρίας Ζαχαρίας – Πάντα Ολύμπια Ο.Ε.».
(Εισηγητής: Δήμαρχος Θάσου)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος