Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 22-10-2020
Αριθ. πρωτ. 12565
Αριθ. Συνεδρ.:39η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 26η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. « Περί τριμηνιαίας Έκθεσης Γ τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2020».
(Εισηγητής : Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.»
(Εισηγητής : Πατήρας Νικόλαος)

3. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ”»
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος )

4. «Περί έγκρισης ή μη, του πρακτικού κατακύρωσης (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού Braille (δράση 4.2.2) και βιβλίων Braille (δράση 4.2.5) στα πλαίσια του έργου “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” και ακρωνύμιο “DESTINATIONS FOR ALL”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5. «Περί εξειδίκευσης η μη πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

6. « Περί έγκρισης η μη πρακτικού διαγωνισμού του έργου « Αποκαταστάσεις δρόμων ( λόγω πλημμυρικών φαινομένων ) στο Δ.Δ. Λιμεναρίων ».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος