Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 07-12-2020
Αριθ. πρωτ. : 14675
Αριθ. Συνεδρ.:46η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 «Περί Σύνταξης Σχεδίου Προϋπολογισμού 2021 μετά τη γνώμη του Παρατηρητήριου και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται  παρακάτω αναλυτικά:

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. Πρωτ. 905/04-12-2020, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του Προϋπολογισμού του δήμου μας. Επίσης το Υπουργείου Εσωτερικών παρείχε σχετικές οδηγίες σχετικά με προσαρμογές στο σχέδιο του Προϋπολογισμού.

Το Δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μια ειδική γι αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και στη συνέχεια να το υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης