Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 15-12-2020
Αριθ. πρωτ. : 15109
Αριθ. Συνεδρ.:49η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1 «Περί έγκρισης παράτασης των  συμβάσεων  της εργασίας «Θαλάσσιες Μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου» λόγω έκτακτης ανάγκης».

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται  παρακάτω αναλυτικά:

Στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Θάσου από το Νοέμβριο του 2019, υπήρξε  και υπάρχει καθημερινά  αναγκαιότητα μεταφοράς οχημάτων  του Δήμου , των εθελοντών ιδιοκτητών μηχανημάτων και οχημάτων του στρατού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες διαμορφωθείσες καταστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού με αποτέλεσμα η εργασία  «Θαλάσσιες Μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου» που είχε προγραμματιστεί , ώστε να έχει διάρκεια έως αναδείξεως νέου αναδόχου από τη ΔΙΑΜΑΑΘ (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει όμως καθυστερήσει πέραν του αρχικού προγραμματισμού )  ή από το Δήμο εφόσον  το αποτέλεσμα της διαδικασίας  αυτής αποβεί ασύμφορο από το Δήμο Θάσου.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται  εξαιρετικά επείγον και απαραίτητο να ληφθεί απόφαση παράτασης των συμβάσεων της εργασίας «Θαλάσσιες Μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου» ως εξής

Παράταση της αριθ  7202/2020 σύμβασης με την εταιρία «Κοινοπραξία Πλοίων Πορθμειακών Γραμμών Θάσου Καβάλας» με αύξηση του συμβατικού ποσού  έως του ποσού των 10.000,00 € και πάντως μέχρι αναδείξεως νέου αναδόχου

Παράταση της αριθ  7201/2020 σύμβασης με την εταιρία Κοινοπραξία Επιβατικών Οχηματαγωγών  Πλοίων Καβάλας – Θάσου με αύξηση του συμβατικού ποσού  έως του ποσού των 10.000,00 € και πάντως μέχρι αναδείξεως νέου αναδόχου

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης