Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 17-8-2020
Αριθ. πρωτ. : 9150
Αριθ. Συνεδρ.:27η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ. γ’ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

Συνημμένα:
Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό για την διαδικασία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Το θέμα αφορά «Ασφάλεια Παραλιών-Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2020» διότι ήδη βρισκόμαστε στο μέσω της περιόδου ναυαγοσωστικής κάλυψης η οποία δεν υφίσταται λόγω καθυστερήσεων του καθορισμού θέσεων ναυαγοσωστικής κάλυψης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που οφείλονται στα μέτρα αντιμετώπισης του COVID 19
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την «Ασφάλεια Παραλιών-Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2020»
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.