Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 17 -8-2020
Αριθ. πρωτ. : 9151
Αριθ. Συνεδρ.:28η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 21η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. « Περί έγκριση η μη 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020, του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : « Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
( Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ)

3. «Περί: Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών του 1΄ Τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

4. «Περί έγκριση ή μη στην υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4646/2019 (πάγια ρύθμιση) της Εταιρίας Συνεταιριστική Μαρμάρων Θάσου Α.Ε. με ΑΦΜ 800125892«
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

5. « Περί πληρωμής κόστους αποκατάστασης της βλάβης του οπτικού δικτύου (ίνας) ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΜΑΝ) Δήμου Θάσου, η οποία επηρεάζει τον χρήστη ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. « Περί ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021
(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος