Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 24-11-2020
Αριθ. πρωτ. : 14063
Αριθ. Συνεδρ.:43η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:
Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 Περί «Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού  67.706,56 € και αναμόρφωση προϋπολογισμού για επιχορήγηση του Δήμου Θάσου σύμφωνα με την αριθ 79903/20-11-2020 απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση COVID 19, που είχε ως συνέπεια την μείωση των εσόδων  των Δήμων».
Θέμα 2 Περί «Προσφυγή ή μη στη διαδικασία  δημοπράτησης των περισυλλεγμένων ανεπιτήρητων ζώων και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτής ».

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Τα κατεπείγον θέματα αιτιολογούνται  παρακάτω αναλυτικά:

Θέμα 1:

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα ,  διότι αφενός η εξέλιξη της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ είναι σε κρίσιμο στάδιο και προκύπτουν συνεχώς σχετικές και επείγουσες  δαπάνες , που επιβαρύνουν και τον προϋπολογισμό του Δήμου  και αφετέρου απαιτούνται δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες Νοεμβρίου 2019, στο Δήμο μας ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Θέμα 2:

Ο Δήμος Θάσου προέβη σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους του νησιού στην περισυλλογή ανεπιτήρητων  αιγοπροβάτων μετά από καταγγελίες  δημοτών αλλά και τις παραινέσεις  του Αστυνομικού  Τμήματος Θάσου.

Τα περισυλλεγμένα ζώα , θα πρέπει άμεσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφού δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι πιθανοί ιδιοκτήτες να τα παραλάβουν , μετά από σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου Θάσου,  να  διατεθούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η φύλαξή τους  γίνεται στην παρούσα φάση σε κτηνοτροφικές μονάδες εθελοντικά από τους  κτηνοτρόφους της περιοχής

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.