Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 26-11-2020
Αριθ. πρωτ. : 14223
Αριθ. Συνεδρ.:434η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1 Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ’’
Θέμα 2 Περί Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Θάσου», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν  τα  ανωτέρω θέματα. Το κατεπείγον των  θεμάτων αιτιολογούνται παρακάτω αναλυτικά:

Θέμα 1:

Το  Πρακτικό  του έργου ολοκληρώθηκε στις 25-11-2020. Είναι έργο κατεπείγον το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η χρηματοδότηση του αφορά έργα κατεπείγοντα λόγω φυσικών καταστροφών ( ΠΛΗΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Θέμα 2:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι 04-12-20 και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες.

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης