Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 30-9-2020
Αριθ. πρωτ. : 11371
Αριθ. Συνεδρ.:35η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

Συνημμένα:
Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: Περί προσφυγής η μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση της μελέτης για το έργο ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Η μελέτη του έργου ολοκληρώθηκε στις 29-09-2020. Είναι έργο κατεπείγον το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η χρηματοδότηση του αφορά έργα κατεπείγοντα λόγω φυσικών καταστροφών (ΠΛΗΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.