Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 10-09-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ 

Θάσος, 10-09-2020

Αριθ. Πρωτ.: 10328 

Αριθ. Συνεδρ.: 22η

 

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

2. Το έκτακτο αφορά την άμεση ανάγκη για λήψη απόφασης διότι, με την 81728/17-08-2020 απόφαση του ΥΠΕΣ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου με το ποσό των 1.970.000,00 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αποζημιώσεις ρυμοτομικού. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν μέχρι 30/9/2020. Επιτακτική είναι η ανάγκη να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο έως της 15/09/2020 λόγο της χρονοβόρας διαδικασίας ενταλματοποίησης των αποζημιώσεων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την σύγκλιση έκτακτου Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου στην ενταλματοποίηση και εξόφληση των παρακάτω αποζημιώσεων.

Σας προσκαλούμε

σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020)   σήμερα ημέρα Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 

1. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού (Υπ’ αριθ. 184/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

2. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 03 στο ΟΤ 01 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

3. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού(Υπ’ αριθ. 186/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

4. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Παναγίας Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού (Υπ’ αριθ. 187/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

5. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ 144Α στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 188/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

6. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 08 στο ΟΤ 14 στον οικισμό Σκάλας Ραχωνίου Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 189/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

7. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού (Υπ’ αριθ. 190/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Τσουλκάνης  Γεώργιος