Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 21-08-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
Θάσος, 21-08-2020
Αριθ. Πρωτ.: 9296
Αριθ. Συνεδρ.: 20η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
2. Το έκτακτο αφορά την άμεση ανάγκη για λήψη απόφασης διότι:
Α) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 51728/17-08-2020 απόφαση του ΥΠΕΣ η επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου θα πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.: 1215 του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού. Με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού η εν λόγο επιχορήγηση γράφτηκε στον Κ.Α. Εσόδων : 12190002. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε αναμόρφωση καθόσον η απόφαση του ΥΠΕΣ είναι κατεπείγουσα και πρέπει να εκτελεστεί.
Β) Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 52360/19-08-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και ο Δήμος οφείλει να προβεί σε άμεση αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Σας προσκαλούμε
σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) σήμερα ημέρα Παρασκευή 21/08/2020 και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :
Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,
Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

1. Περί έγκρισης ή μη της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου (Υπ’ αριθ. 169/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος