Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16-02-2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 16-02-2021
Αριθ. πρωτ. 4261
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε την 16η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ.στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.« Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου ¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Δ. ΘΑΣΟΥ¨ προϋπολογισμού 25.544,00€ (με Φ.Π.Α 24%) ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του  θέματος  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Λόγω διάβρωσης του εδάφους κάτω από το πεζοδρόμιο της παραλιακής οδού Λιμεναρίων Θάσου, με κίνδυνο κατάρρευσης αυτού. Αιτία της διάβρωσης είναι τα ισχυρά κύματα που πλήττουν την ακτογραμμή κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και η έλλειψη επαρκούς προστασίας του συγκεκριμένου τμήματος του πεζοδρομίου από αυτά.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος