Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 31-05-2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 31-05-2022
Αριθ. πρωτ. 13879
Αριθ. Συνεδρ.: 25η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 31η του μηνός  Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του  θέματος  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Ο Δήμος Θάσου, προέβη στην διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας (Ασφάλεια παραλιών – ναυαγοσώστες  Δήμου Θάσου έτους 2022. Η υποβολή προσφορών στην ανωτέρω διαδικασία έληξε στις 31-05-2022 και ώρα 10.00 π.μ.  χωρίς να υποβληθεί καμία προσφορά και ο διαγωνισμός να αποβεί άγονος.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος