Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15-06-2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 15-06-2022
Αριθ. πρωτ. 15203
Αριθ. Συνεδρ.: 29η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 15η του μηνός  Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου  “Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου” Α/Α 1 της  Πράξης: “Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου” με Κωδικό ΟΠΣ 5107712 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 €».
(Εισηγητής: Κα Αργυρού Δήμητρα)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του  θέματος  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι μετά από τις τελευταίες πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις (GENESIS) που σημειώθηκαν στο νησί της Θάσου, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα ιδιαιτέρως στην περιοχή των Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου επιτάσσοντας την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης εκτέλεσης του έργου ¨Διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου στην κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου¨.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες και τον χρόνο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, παρακαλούμε να εγκρίνετε άμεσα τα τεύχη δημοπράτησης, τον καθορισμό των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου “Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου”, με Α/Α 1 της πράξης “Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου” με κωδικό ΟΠΣ 5107712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος