Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-07-2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 27-07-2022
Αριθ. πρωτ. 18337
Αριθ. Συνεδρ.: 39η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν.4954/2022 (Α’ 136)  για να παραστείτε την 28η του μηνός  Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.« Περί κατακύρωσης των πρακτικών της περίληψης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του  θέματος  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Λόγω του ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης μισθωτηρίων τόσο στις απ΄ ευθείας παραχωρήσεις όσο και στις δημοπρατούμενες έως τις 29-07-2022. (ΦΕΚ 1952 Β΄19-04-2022)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος