Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13-05-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 13-05-2021
Αριθ. πρωτ. 7115
Αριθ. Συνεδρ.: 25η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 13η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:30 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας )

2. «Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ‘’Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος )

3. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης και απευθείας ανάθεσης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Το κατεπείγον των θεμάτων αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Θέμα 1: Η Αναμόρφωση κατεπείγον διότι περιλαμβάνει αναμόρφωση κωδικών που αφορούν άμεσες ενέργειες για την Πολιτική Προστασία και το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα:
1. Απαιτείται ή άμεση κατανομή της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ενόψει και της Αντιπυρικής Περιόδου.
2. Απαιτείται η άμεση ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τελευταία ημερομηνία υποβολής 31-05-2021

Θέμα 2: Η έγκριση των όρων διακήρυξης θα πρέπει να γίνει άμεσα διότι η ανωτέρω (β) σχετική αφορά στο συγκεκριμένο σχέδιο διακήρυξης το οποίο από 1/6/2021 δε θα ισχύει λόγω των αλλαγών στη νομοθεσία (Ν. 4782/21) και κατά συνέπεια θα καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου.

Θέμα 3: Η ανάθεση προμήθειας καυσίμων κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι ο Δήμος Θάσου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η κίνηση και λειτουργία όλων των οχημάτων του πρέπει να είναι αδιάλειπτη, όπου προκύπτει και απαιτείται η παρέμβαση τους.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος