Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-06-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 28-06-2021
Αριθ. πρωτ. 9870
Αριθ. Συνεδρ.: 36η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 28η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. «Περί ή μη πρότασης στην Πρόσκληση 4460/2020 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’ Υποδομές μεταφορών – περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη’’ Άξονας προτεραιότητας 14 για τη δράση ‘’ Δημιουργία πράσινων σημείων ’’ ».

 

  1. « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διερεύνησης τιμών και έγκριση τευχών δημοπράτησης για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4460/2020 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’ Υποδομές μεταφορών – περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη’’ Άξονας προτεραιότητας 14 για τη δράση ‘’ Δημιουργία πράσινων σημείων ’’ ».

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Το κατεπείγον των  θεμάτων  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Λόγω καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στις 30-06-2021.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος