Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 10-02-2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 10-02-2021
Αριθ. πρωτ. 3553
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε την  10η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:30 μ.μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.« Περί άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4873/2021) Ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του  θέματος  αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Ο Δήμος Θάσου ενήργησε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, πλην όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό για λόγους που οπωσδήποτε δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4873/2021: «επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του δήμου ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος», δηλαδή μέχρι 16-02-2022.

.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος