Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

Θάσος,  17-12-2020

Αριθ. πρωτ. : 4069

Αριθ. Συνεδρ.:15η

 

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  ).

 

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 17η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:45 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

 

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται  παρακάτω αναλυτικά:

 

Την ανάγκη του Δήμου για την εκπροσώπηση και υποστήριξη των θέσεων του, επί της με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 13284/ ΕΑΚ/1629/16.3.2021 αίτησης Ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής που υπέβαλε η Κ/Ξ με την επωνυμία « ΟΡ.ΜΙ.Α.Ε- ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »  κατά του Δήμου Θάσου, ενώπιων του Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας και συζητείται την 19.3.2021

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 Κυριακίδης Ελευθέριος