Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 27-02-2024 (6η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 16-02-2024
Αριθ. Πρωτ.:  4749
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 27η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 και 67Α , του  Ν. 3852/2010 , όπως  αυτά  ισχύουν και την υπ΄ αριθ. 98 (8182/26-01-2024) (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί  να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρείς (3) ημέρες πριν την συνεδρίαση.

Παρακαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση έως ένα (1) ο καθένας, όπως αυτά τα καταθέσουν έως την 23η Φεβρουαρίου 2024 (23/02/2024),καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων.

Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά περισσότερα από δέκα (10) θέματα από δημοτικούς συμβούλους διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο στην έναρξη της συνεδρίασης από την οποία προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν.

Στην  ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω  από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων τότε διενεργείται  κλήρωση.

Η παρούσα να επιδοθεί στον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να αναρτηθεί, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος