Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 11-03-2024 (10η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 07-03-2024
Αριθ. πρωτ. 6917
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 11η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
(Εισηγητής: Κα Βλαχογιάννη Ιωάννα)

3.« Περί αποδοχής και κατανομής ή μη ποσού 36.729,57 € σύμφωνα με την αριθ 14783/16-02-2024, απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή ποσού 14.674.000,00 € από τους ΚΑΠ, στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών».
(Εισηγητής: Κα )

4.«Περί αποδοχής ή μη της Χρηματοδότης του Δήμου Θάσου από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Για την υλοποίηση του Έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

6. «Περί Τροποποίησης ή μη του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024 για τα έργα: Α)«Αποπεράτωση Δημαρχιακού καταστήματος» και Β)«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. του οικονομικού έτους 2023 ».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

8.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 9/2024 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος