Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 20-03-2024 (11η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-03-2024
Αριθ. πρωτ. 7952
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την  20η του μηνός  Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 άρθρο του άρθρου 75  Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (εγκ.374/39135/30.05.2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Θάσου 2025 – 2028».
(Εισηγητής: Κος Γεωργίου Ιωάννης)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Λόγω του ότι έχει προθεσμία για να περάσει από Δημοτική Επιτροπή και να
καταχωρηθεί στο σύστημα του Υπουργείου από 12-3-2024 έως 22-3-2024.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος