Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 26-03-2024 (12η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 22-03-2024
Αριθ. πρωτ. 8231
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χονδρογιάννης Βασίλειος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 26η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘‘Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου Λιμένα’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί χορήγησης αδείας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου (ΑΦΜ 142884760) στη Σκάλα Σωτήρως Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί εξέτασης αιτήματος ΕΚΑΒ για την παραχώρηση τμήματος του Κοινοτικού Καταστήματος και αύλειου χώρου».
(Εισηγητής: Κος Γεωργίου Ιωάννης )

7.«Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την σύναψης σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος