Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 08-04-2024 (14η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 04-04-2024
Αριθ. πρωτ. 9328
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί συνδιοργάνωσης μεταξύ του Δήμου Θάσου και των αρμόδιων φορέων διαφόρων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

6.«Περί σύστασης παγίας προκαταβολής Δήμου Θάσου και Κοινοτήτων Δήμου Θάσου έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

7.«Περί έγκρισης του 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου: «Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

9.«Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Στύλογλου Μιλτιάδης)

10.«Περί έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τοποθέτηση σήμανσης σε κοινόχρηστους χώρους».
(Εισηγητής: Κος Τζίνης Παντελής)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος