Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 27-05-2024 (22η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 27-05-2024
Αριθ. πρωτ. 14262
Αριθ. Συνεδρ.: 22η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χονδρογιάννης Βασίλειος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 27η του μηνός Μάιος  έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί γνωμοδότησης νομικού για διαγραφή νηπίων λόγο έλλειψης ειδικού παιδαγωγού στους παιδικούς του Δήμου μας».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

3.«Περί ορθής επανάληψη της υπ’ αρ. 115/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου ως προς το τμήμα εισφοράς σε γη και το ρυμοτομούμενο τμήμα πέραν της εισφοράς (Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην περιοχή των ΟΤ02 και ΟΤ03 στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου) ».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έτους 2024, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07».
(Εισηγητής: Κος Γεωργίου Ιωάννης)

5.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΘΕΑΓΕΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗ του Ιωάννη στο Θεολόγο Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησία της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΛΙΠΙΔΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094152972) με την επωνυμία «MARBLE BEACH PORTO VATHI» στον κόλπο Βάθυ Παναγίας Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί υποβολής ή μη πρότασης ένταξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ στο πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

10.«Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

11.«Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

12.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2024 – 2025».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

13.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος