Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 07-06-2024 (23η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-06-2024
Αριθ. πρωτ. 15359
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χονδρογιάννης Βασίλειος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 7η του μηνός Ιούνιος  έτους 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων75 και 74Α του Ν 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί γνωμοδότησης νομικού για διαγραφή νηπίων λόγο έλλειψης ειδικού παιδαγωγού στους παιδικούς του Δήμου μας».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

3.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».
(Εισηγητής: Κα Βλαχογιάννη Ιωάννα)

4.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ » ιδιοκτησίας ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδιοκτησίας ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Παναγιώτη στα Λιμενάρια Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και Βελτίωση Δρόμων στον Δήμο Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5223375 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

7.«Περί τροποποίησης ή μη του τεχνικού προγράμματος 2024».
(Εισηγητής: Κα Αργυρού Δήμητρα)

8.«Περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης ή μη για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

9.«Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Λιμένα».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

10.«Περί έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

11.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

12.«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Θάσου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) για την «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με Περιαστικά Δάση» με κωδ. Πρόσκλησης ΔΑΠ6 (ΑΔΑ:Ρ3Θ846Ψ844-ΝΕΨ)».
(Εισηγητής: Κος Πυρήνας Ευστράτιος)

13.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Δράμα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος