Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 13-06-2024 (24η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 07-06-2024
Αριθ. πρωτ. 15991
Αριθ. Συνεδρ.: 24η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χονδρογιάννης Βασίλειος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 13η του μηνός Ιούνιος έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί αποδοχής ή μη της ένστασης της κ. Σωτηρίας Κασούδη αναφορικά με την επιβολή προστίμου για την παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Ειρήνη Ραφαήλ)

4.«Περί αποδοχής ή μη της ένστασης του κ. Γεωργίου Κακίτσου αναφορικά με την επιβολή προστίμου για την παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Ειρήνη Ραφαήλ)

5.«Περί αποδοχής ή μη της ένστασης της κ. Καλλιόπης Κομλίκη αναφορικά με την επιβολή προστίμου για την παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Ειρήνη Ραφαήλ)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης τροποποίησης τμήματος των μηκοτομών Ρ10 και S3 της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου (ΟΤ157, ΟΤ158 και όριο πολεοδομικής μελέτης)».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

8.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 9/2024 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΘΕΑΓΕΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗ του Ιωάννη στο Θεολόγο Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

10.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησία της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΛΙΠΙΔΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ 094152972) με την επωνυμία «MARBLE BEACH PORTO VATHI» στον κόλπο Βάθυ Παναγίας Θάσου του Δήμου Θάσου .
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

11.«Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΟΥ του Παναγιώτη στα Λιμενάρια Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

12.«Περί χορήγησης άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο ΓΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του Κυριάκου (ΑΦΜ 054001515) στο Λιμένα Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

13.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

14.«Περί ανάκλησης της με αρ.59/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου και κάθε συναφούς πράξης».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

15.«Περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

16.«Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Πυρήνας Ευστράτιος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος