Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 25-01-2024 (3η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-01-2024
Αριθ. πρωτ. 1728
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 25η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί πεζοδρόμησης κοινόχρηστων χώρων».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.« Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.« Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Θάσου (έτοιμο σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

8.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος