Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 29-01-2024 (4η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 25-01-2024
Αριθ. πρωτ. 2295
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί τροποποίηση τμήματος της υπ’ αρ. 66 μηκοτομής της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου (ΟΤ 02 και 03)».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

5.«Περί χορήγησης άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην Β.ΚΟΤΜΑΝΗΣ-Λ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.(Α.Φ.Μ. 801929787) στη Σκάλα Πρίνου- Δασύλλιο Θάσου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί απαλλαγής Υπολόγων Παγίας Προκαταβολής έτος 2023».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

7.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

8.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

9.«Περί ορισμού ή μη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος