Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 06-02-2024 (5η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 02-02-2024
Αριθ. πρωτ. 3460
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική «με τηλεδιάσκεψη» [https://meet.jit.si/DEthassou] συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και από την παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083/24.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί α) διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και β) επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί ακύρωσης της υπ΄ αρ. απόφασης 65/2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙV του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (δράση 5.1) – Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (δράση 5.2)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5.«Περί έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης στην δημοτική οδό έμπροσθεν των γραφείων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί συνδιοργάνωσης ή μη του Δήμου Θάσου με Πολιτιστικούς Συλλόγους και με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων της Θάσου της εκδήλωσης Αποκριάτικη Ποδηλατάδα».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

9.« Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί έγκρισης επιβεβλημένης έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

11.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος