Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 12-02-2024 (6η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-02-2024
Αριθ. πρωτ. 4039
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί α) διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και β)επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
(Εισηγητής: Κος Γιώργου Ευθυμίου)

5.«Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2024 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Γιώργου Ευθυμίου)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

8.«Περί εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», προς την Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
(Εισηγητής: Κα Πατήρα Δέσποινα)

9.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 9/2024 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί έγκρισης επιβεβλημένης έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

11.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Κομοτηνή και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

12.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

13.«Περί αποδοχή ή μη δωρεάς ενός υπολογιστή στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος