Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 27-02-2024 (8η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 21-02-2024
Αριθ. πρωτ. 5407
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 27η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί σύναψης ή μη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Νέστου Α.Ε. Ο.Τ.Α. με διακριτό τίτλο «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.», και έγκρισης ή μη του Σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη στην ενίσχυση της επιτελικότητας των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δομών του Δήμου Θάσου καθώς και την τεχνική επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας καθαριότητας , ανακύκλωσης περιβάλλοντος και πρασίνου και της πολιτικής προστασίας του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί ορισμού δικηγόρου, για την ανάκληση της με αριθ πρωτ 2131.17/567/2024 απόφασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας περί πρόσληψης ναυαγοσωστών».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.« Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος