Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 15-01-2024 (1η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 11-01-2024
Αριθ. πρωτ. 804
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί εκλογής Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί έγκρισης επιβεβλημένων έκτακτων μεταβάσεων Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 1.511.214,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί υποβολής ή μη πρότασης ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και Βελτίωση Δρόμων στον Δήμο Θάσου» προϋπολογισμού 1.851.214,04€, με δύο υποέργα α) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 1.511.214,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 340.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»»
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7. «Περί έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία δημοπράτησης των περισυλλεγμένων ανεπιτήρητων ζώων και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτής».
(Εισηγητής: Κος Τσουλκάνης Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος