Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16-12-2020 (29η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 11-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 14914
Αριθ. Συνεδρ.: 29η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 1. Περί έγκρισης της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 273/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που αφορούν Δ΄ κατανομή έτους 2020 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων .
 3. Περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 4. Περί έγκρισης ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Δρόμου (Λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων) από διασταύρωση ΚΟΡΙΝΑ έως ΛΑΧΑΝΑ στον οικισμό της Σκάλας Ποταμιάς λόγω έκτακτης ανάγκης».
 5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
 6. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ’’.
 7. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία Νοεμβρίου – Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης Ποταμιάς Δ.Ε. Θάσου.
 8. Περί συναίνεσης ή μη για την πραγματοποίηση δασοκομικών εργασιών έκτασης 307.087 τ.μ. από τη ΔΕΔΔΗΕ».
 9. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 12312/13-11-2020 αίτησης Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας (Υπ’ αριθ. 36/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 10. Περί εξέτασης αίτησης της Αλεξάνδρας Μπαμπαλέρου για τη μείωση του μισθώματος του κυλικείου Γυμνασίου –Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου λόγω της πανδημίας Covid-19 (Υπ’ αριθ. 107/2020 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης ).
 11. Περί εξέτασης αίτησης της Ηλιάνας Χριστοδούλου για: α) την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων του κυλικείου Γυμνασίου –Λυκείου Λιμένα Θάσου  σε 12 δόσεις , β) τη μείωση του μισθώματος του κυλικείου Γυμνασίου –Λυκείου Λιμένα Θάσου λόγω της πανδημίας Covid-19 (Υπ’ αριθ. 108/2020 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης ).
 12. Περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος